رویه های ارسال سفارش

سفارشات بیرون از شهر اصفهان توسط پست و سفارشات داخل شهر اصفهان توسط پیک تحویل خواهند شد.